AllMaritim respekterer, støtter og fremmer menneskerettigheter som er formulert i FNs menneskerettighetserklæring og ILOs kjernekonvensjoner. AllMaritim driver i samsvar med prinsipper for god eierstyring og opptrer som en god samfunnsborger i alle samfunn der vi har virksomheter. God forretningsetikk og etterlevelse av gjeldende lover og forskrifter er kjernen i AllMaritim’s forretningspraksis.

Se våre interne etiske retningslinjer